Małego Księcia 10
07-200 Wyszków

tel. 608-450-759, 500-242-621
mail: kontakt@alprod.pl

Ochrona danych osobowych

Informacja dla kontrahentów ALPROD.pl Sp. z o. o. Sp. k.
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALPROD.pl Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą 07-200 Wyszków, Rybienko Nowe, ul. Małego Księcia 10 (zwany dalej „Administratorem”),
 2. Kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@alprod.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ALPROD.pl Sp. z o.o. Sp. k., 07-200 Wyszków, Rybienko Nowe, ul. Małego Księcia 10.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (m. in. przepisy prawa podatkowego),
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, takich jak: marketing, ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz współpracowników) i mienia – dotyczy to monitoringu pomieszczeń Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
 • przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Odbiorcami danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia, biuro rachunkowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom obsługi klienta.
 2. Podanie danych kontrahenta jest dobrowolne lecz odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy.
 3. Posiadają Państwo prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub z umowy) bądź wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji współpracy – nie krócej niż do czasu jej zakończenia, ponadto dane po zakończeniu współpracy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, trwania postępowań sądowych lub administracyjnych i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowychi rachunkowych (w tym ostatnim wypadku przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione).